Vedtægter


Vedtægter
for
Grundejerforeningen Nedersøparken

§1: Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Nedersøparken”.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Jels, Vejen Kommune.

Stk. 3: Foreningens geografiske område omfatter alle matrikelnumre på Nedersøparken.

Stk. 4: Kommunalt ejede grunde er ikke omfattet af vedtægtsbestemmelserne.

§2: Formål
Stk. 1: Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg samt renholdelse og snerydning i henhold til gældende regulativ.
Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme der hører under foreningens område.

Stk. 2: Grundejerforeningen er berettiget til at træffe beslutninger, indenfor lokalplanens bestemmelser, om fællesarealer, benyttelse af disse samt om andre forhold af fælles interesse.

Stk. 3: Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve kontingent som besluttet på generalforsamlingen.

§3: Medlemmer
Stk. 1: Alle ejere af grunde indenfor det i §1 angivne område, har pligt til at være medlem af foreningen. Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunalbestyrelsen, optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunalbestyrelsen, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i flere selvstændige foreninger (jfr. lokalplanens §13)

Stk. 2: Når et medlem sælger sin ejendom, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende, fra dette tidspunkt, ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 3: Fraflytning skal meddeles foreningens bestyrelse.

Stk. 4: Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv.

Stk. 5: I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

§4: Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Medlemmer af ejerens husstand samt lejere har adgang til at overvære generalforsamlingen med taleret, ikke stemmeret.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31/3

Stk. 4: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftelig meddelelse til hvert enkelt medlem. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen. Det samme skal det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt forslag til budget for det kommende regnskabsår.

Stk. 5: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6: Hvis der fremkommer forslag udsendes endelig dagsorden senest 7 dage før generalforsamlingen. I modsat fald afholdes generalforsamlingen efter den foreløbige dagsorden.

Stk. 7: På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det foregående år
3. Aflæggelse af regnskab, attesteret af revisor
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisor og 1 suppleant.
10.Eventuelt.
(Under ”Eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning)

Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/5 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Generalforsamlingen skal holdes inden 6 uger efter begæringen, idet juli og december måneder ikke medregnes.

Stk. 9: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten sørger ligeledes for en opsummering af hvert punkt der bliver behandlet. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor i foreningen.

Stk. 10: Afstemninger sker normalt ved håndsoprækning, medmindre et medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg altid skriftelig. Hver husstand har én stemme.

Stk. 11: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved stemmelighed i forbindelse med personvalg, afgøres dette ved lodtrækning.

Stk. 12: Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemmer i henhold til mere end to fuldmagter.

Stk. 13: Der udarbejdes et referat der underskives af formand og dirigent. Referatet udsendes senest en måned efter generalforsamlingen til hvert medlem.

§5: Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Suppleanter vælges hvert år.

Stk. 3: Den først valgte kasserer, sekretær og næstformand afgår efter et år.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne afgørelser.

Stk. 5: Formanden og kasseren repræsenterer foreningen udadtil i ethvert henseende, såvel overfor offentlig myndighed som overfor private.

Stk. 6: Bestyrelsen kan, til løsning af specielle opgaver, nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed, hvor det har økonomisk konsekvens for foreningen.

Stk. 7: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.

Stk. 9: Formanden, eller i dennes fravær, næstformanden, leder bestyrelsesmødet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Stk. 10: Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 11: Ved afgang i bestyrelsen, konstituerer den resterende bestyrelse sig selv.

§6: Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret (1/1 – 31/12). Første regnskabsår dog fra stiftelsen og til 31/12.

Stk. 2: Kontingent til foreningen betales for et år ad gangen. Betalingsfristen er 30/4.

Stk. 3: Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,-

Stk. 4: Årsregnskabet afleveres af kasseren til den valgte revisor inden 31/1, og skal være revideret så betids (senest 20/2) at det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Forskellige bestemmelser
§7
Stk. 1: Ethvert medlem er pligtig til at holde sin grund i en sådan stand, at den ikke er til gene for de omkringboende. Påtaleret har alene bestyrelsen.

Stk. 2: Såfremt et medlem ikke inden 14 dage har efterkommet bestyrelsens skriftelige henstilling, foranlediger denne, at området indenfor pågældende grund sættes i forsvarlig stand. Omkostningerne herved udredes af ejeren af den pågældende grund.

Stk. 3: Vedligeholdelsesplan og plejeniveau af ubebyggede arealer i området, bortset fra den enkelte private have, besluttes af grundejerforeningen på generalforsamlingen. Plejeniveauet skal overholde lokalplanens bestemmelser i §11. Ændring af vedligeholdelsesplan og plejeniveau kræver et flertal.

§8
Bestyrelsen pålægges, i videst mulig omfang, at indkøb af varer og tjenesteydelser samt bankforbindelse foretages lokalt.

§9
Bestyrelsen pålægges at tegne de for foreningen relevante forsikringer.

§10
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§11
Stk. 1: Generalforsamlingens beslutning af vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens
medlemmer.

Stk. 2: Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal, er for forslaget.

§12
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag fra mindst halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændring. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden godkendelse fra Vejen Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 16-02-2011
Revideret på generalforsamlingen, den 14-03-2012
Revideret på generalforsamlingen den 18-08-2021 og ekstraordinær generalforsamling den 15-09-2021

Link til vedtægter.

Link til lokalplan.